Midnajty

Konkurs/Competition MIDNIGHT SHORTS

6.12.2023, 22:30
Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6
bilet/ticket: 20 zł – https://bilety.bok.bialystok.pl/

MIDNIGHT SHORTS to konkurs skierowany do polskich i zagranicznych twórców (amatorów, niezależnych i studentów) eksplorujących w swojej twórczości przestrzenie z pogranicza horroru, czarnej komedii i absurdalnego eksperymentu.

MIDNIGHT SHORTS competition directed to Polish and worldwide artists – students, amateurs, independent – that explore horror, dark comedy and absurd experiment genres in their work.

📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽📽

CLAUDIO’S SONG
director/reżyser: Andreas Nilsson
director of photography/zdjęcia: Lasse Frank
music/muzyka: Hans Appelqvist
United Kingdom, Ukraine/Wielka Brytania, Ukraina, 2022, 10’

A young man faces the wrath of a family of criminals that target people who are famous on the internet and extort money from them. When their scheme fails, the plan to kill him takes an unexpected turn.

Młody mężczyzna staje w obliczu gniewu rodziny przestępców, którzy obierają sobie za cel osoby znane w Internecie i wyłudzają od nich pieniądze. Kiedy ich plan zawodzi, plan zabicia go przybiera nieoczekiwany obrót.

IN THE FLESH
director/reżyser: Daphne Gardner
director of photography/zdjęcia: Remington Long
USA/Stany Zjednoczone, 2022, 13’

Tracey is just trying to jerk off with her bathtub faucet like normal when some old memories dredge themselves up, the pipes explode with dirty water, and she starts leaking black goo.

Tracey próbuje po prostu normalnie walić konia za pomocą kranu w wannie, kiedy odżywają stare wspomnienia, rury eksplodują brudną wodą, a ona zaczyna wyciekać czarną mazią.

PIPES
directors/reżyserzy: Kilian Feusi, Jessica Meier, Sujanth Ravichandran
music/muzyka: Esteban Umiglia, Emanuel Meshvinski
Switzerland/Szwajcaria, 2022, 4’

Bob the plumber is hired to fix a broken pipe and lands to his surprise in a gay fetish club.

Hydraulik Bob zostaje wynajęty do naprawy pękniętej rury i ku swojemu zaskoczeniu ląduje w gejowskim klubie dla fetyszystów.

CRAZY CRABS FROM OUTER SPACE
director/reżyser: Magdaleena Jakkila
director of photography/zdjęcia: Aleksis Riehakainen
music/muzyka: Eliel Tammiharju
Finland/Finlandia, 2022, 23’

Pirjo, still stuck in her past, gets kidnapped by her pet crab Sebastian who turns out to be an alien. Sebastian wants to save her since the world is about to end at 10 o’clock today. However, Pirjo refuses to leave the planet without a memento of her beloved Ester and Sebastian won’t leave without Pirjo. The clock is ticking.

Pirjo, wciąż tkwiąca w swojej przeszłości, zostaje porwana przez swojego domowego kraba Sebastiana, który okazuje się być kosmitą. Sebastian chce ją uratować, ponieważ świat ma się skończyć dziś o godzinie 10:00. Jednak Pirjo odmawia opuszczenia planety bez pamiątki po ukochanej Ester, a Sebastian nie opuści jej bez Pirjo. Zegar tyka.

WE FORGOT ABOUT ZOMBIES
director/reżyser: Chris McInroy
director of photography/zdjęcia: E. J. Enriquez
USA/Stany Zjednoczone, 2022, 4’

Two dudes think they found the cure for zombie bites.

Dwóch kolesi myśli, że znaleźli lekarstwo na ugryzienia zombie.

ROACH LOVE
director/reżyser: Jacen Tan
music/muzyka: Andrew Ngin
Singapore/Singapur, 2022, 6’

Everyone hates cockroaches, but have you ever wondered why? This is an experimental silent film which starts off as a romantic noir but turns into something very different.
A man who gets high from stomping on cockroaches meets a girl with the same fetish in this stylish, exhilarating neo-noir fantasy-turned-nightmare.

Wszyscy nienawidzą karaluchów, ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego? To eksperymentalny niemy film, który zaczyna się jak romantyczny noir, ale zmienia się w coś zupełnie innego.
W tej stylowej, ekscytującej fantazji neo-noir, która zamienia się w koszmar, mężczyzna, który odurza się deptaniem karaluchów, spotyka dziewczynę z tym samym fetyszem.

BUSINESSMAN
director/reżyser: Nathan Ginter
director of photography/zdjęcia: Shane Bagwell
USA/Stany Zjednoczone, 2022, 9’

On the way home from school, a young girl runs into a mysterious salesman who looks to instill the fear of financial insecurity and coerce her into selling fashion magazines for him.

W drodze ze szkoły do domu młoda dziewczyna wpada na tajemniczego sprzedawcę, który chce zaszczepić w niej strach przed brakiem bezpieczeństwa finansowego i zmusić ją do sprzedawania dla niego magazynów o modzie.

THE FLUTE
director/reżyser: Nick Roney
director of photography/zdjęcia: Chris Ripley
USA/Stany Zjednoczone, 2022, 10’

Fleeing a long term relationship, a young man seeks refuge with his best friends. After discovering their strange instruments, he’ll learn the bachelor lifestyle is not as sweet as it sounds.

Uciekając przed długotrwałym związkiem, młody mężczyzna szuka schronienia u swoich najlepszych przyjaciół. Po odkryciu ich dziwnych instrumentów dowie się, że kawalerski styl życia nie jest tak słodki, jak się wydaje.

THE HERITAGE
director/reżyser: Andrew Rutter
director of photography/zdjęcia: Richard O’Hare
music/muzyka: Jo Paterson
United Kingdom/Wielka Brytania, 2022, 12’

A man makes a gargantuan discovery when meeting his biological father for the first time.

Mężczyzna dokonuje gigantycznego odkrycia, spotykając po raz pierwszy swojego biologicznego ojca.

A FOLDED OCEAN
director/reżyser: Benjamin E. Brewer
director of photography/zdjęcia: Ben Brewer
USA/Stany Zjednoczone, 2022, 13’

A man and a woman get lost in each other.

Mężczyzna i kobieta zatracają się w sobie nawzajem.

VIBRATOR GIRL
director/reżyserka: Kara Strait
director of photography/zdjęcia: Riley Nightingale
USA/Stany Zjednoczone, 2021, 13’

An isolated young woman uses her vibrator compulsively – until it starts deforming her body in disturbing ways. To regain control and change the way she masturbates, she goes on a journey through a lurid underground of corporate neurologists and orgasm gurus, none of whom seem to have her best interests in mind. Ultimately, there’s little she can do to withstand her vibrator’s eerie influence.

Odizolowana młoda kobieta kompulsywnie używa swojego wibratora – do czasu, gdy zaczyna on deformować jej ciało w niepokojący sposób. Aby odzyskać kontrolę i zmienić sposób, w jaki się masturbuje, wyrusza w podróż przez ponure podziemie korporacyjnych neurologów i guru orgazmu, z których żaden nie wydaje się mieć na uwadze jej najlepszego interesu. Ostatecznie niewiele jest w stanie zrobić, aby oprzeć się niesamowitemu wpływowi wibratora.

GNOMES
director/reżyser: Ruwan Heggelman
director of photography/zdjęcia: Arend Bruijn
music/muzyka: Eron Sheean
The Netherlands/Holandia, 2022, 6’

Unknowingly, a girl enters the habitat of a tribe of killer gnomes during her daily run. Lured by mysterious glowing mushrooms, she’ll soon wish she’d stayed on her usual tracks…

Podczas codziennego biegu dziewczyna nieświadomie wkracza do siedliska plemienia zabójczych gnomów. Zwabiona przez tajemnicze świecące grzyby, wkrótce będzie żałować, że nie pozostała na swoich zwykłych ścieżkach…

I CALL UPON THEE
director/reżyser: Michael Anthony Kratochvil
director of photography/zdjęcia: Mark Kenfield
Australia, 2021, 14’

Two young sisters from a broken family chant an ominous summoning ritual in the hopes that it might help improve their bleak lives.

Dwie młode siostry z rozbitej rodziny intonują złowieszczy rytuał przywołania w nadziei, że pomoże on poprawić ich ponure życie.

SHINY NEW WORLD
director/reżyser: Jan van Gorkum
directors of photography/zdjęcia: Luuk de Kok & Jan Veldhuizen
The Netherlands/Holandia, 2021, 9’

Fifty-year-old Barry is a special kind of cleaner: he cleans crime scenes where demons have wreaked havoc. While making a corporate film about his work, a normal working day for Barry gets out of hand in a bloody way.

Pięćdziesięcioletni Barry jest wyjątkowym sprzątaczem: sprząta miejsca zbrodni, w których demony siały spustoszenie. Podczas kręcenia filmu korporacyjnego o swojej pracy, zwykły dzień pracy Barry’ego wymyka się spod kontroli w krwawy sposób.

THE DIAMOND
director/reżyser: Vedran Rupic
director of photography/zdjęcia: Lionel Cabrera
music/muzyka: Gustav Jennefors
Sweden/Szwecja, 2021, 14’

Stefan is lonely with a blinding ambition to make friends. One day he stumbles upon a diamond in the woods. Unable to reach it, the solution presents itself in the form of an even smaller man.