Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. jest HOP SIUP Sp. z o.o., ul. Warszawska 6, 15-063, Białystok, KRS: 0000475314, NIP: 9662089570, REGON: 200804235 (dalej „Administrator”)
 2. Możesz skontaktować się z nami w sprawie swoich danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@zmianakliamtu.eu lub poczty tradycyjnej, przesyłając pismo na adres ul. Warszawska 6, 15-063 Białystok.
 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w związku z:
  • prowadzeniem strony internetowej www.zmianaklimatu.eu jest: zgoda na zamieszczenie plików cookies, zgoda wyrażona poprzez akceptację wyświetlenia kodu śledzącego Google Analytics – art. 6, ust. 1, lit. a, , zgoda wyrażona poprzez akceptację wyświetlania Facebook Pixel i zamieszczenia plików cookie związanych z tą usługą – art. 6, ust. 1, lit. a;
  • wysyłką newslettera serwisu zmianaklimatu.eu jest: zgoda osoby, której dane dotyczą art. 6, ust. 1, lit. a) RODO oraz art. 10, ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną „UŚUDE”;
  • udziałem na wydarzeniu na podstawie wydanej akredytacji jest : zgoda osoby, której dane dotyczą art. 6, ust. 1, lit. a) RODO;
  • udzielaniem informacji na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy jest : zgoda osoby, której dane dotyczą art. 6, ust. 1, lit. a) RODO;
  • udziałem nieletniego uczestnika na wydarzeniu jest realizacja przez Administratora umowy, którą jest udział nieletniego uczestnika w wydarzeniu na podstawie ważnego biletu – art. 6, ust. 1, lit. b) RODO oraz ochrona żywotnych interesów nieletnich uczestników – art. 6, ust. 1, lit. d RODO.
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje, w przypadku:
  • prowadzenia strony internetowej www.zmianakliamtu.eu: terminy wyszukiwania (kiedy referrer jest aparatem wyszukiwania); adres IP (oceniany w celu określenia kraju pochodzenia i dostawcy); przeglądarka, system operacyjny, zainstalowane wtyczki, rozdzielczość ekranu; czas trwania odwiedzin na stronach, identyfikator użytkownika Facebooka, nagłówki HTTP, identyfikator piksela, kliknięcia przycisków, wartości konwersji, typ strony, nazwy pól formularzy;
  • wysyłki newslettera serwisu zmianaklimatu.eu: adres e-mail;
  • wysłania prośby o wpis na listę akredytacji: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, redakcja;
  • wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
  • udziału nieletniego uczestnika na wydarzeniu: a) dane uczestnika: imię, nazwisko, data urodzenia b) dane opiekuna/rodzica: imię, nazwisko, dokument tożsamości (nr dowodu/paszportu), adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego c) dane osób sprawujących opiekę: imię, nazwisko, dokument tożsamości (nr dowodu/paszportu), nr telefonu kontaktowego.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest, w przypadku:
  • prowadzenia strony internetowej www.zmianakliamtu.eu: analiza korzystania przez odwiedzających z witryny internetowej oraz automatyczne rozpoznawanie tych osób podczas kolejnych wizyt za pomocą plików cookie usługi Google Analytics oraz możliwość zebrania statystyk celem usprawnienia działania strony internetowej, udostępnianie danych dot. odwiedzających portalowi Facebook celem targetowania reklam www.zmianakliamtu.eu do osób, które wcześniej odwiedziły witrynę www.zmianakliamtu.eu
  • wysyłki newslettera serwisu www.zmianakliamtu.eu: promocja marki, przesyłanie informacji handlowych, w tym informacji o promocjach;
  • wysłania prośby o wpis na listę akredytacji: udział na wydarzeniu na podstawie wydanej akredytacji;
  • wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy: udzielenie informacji na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy;
  • udziału nieletniego uczestnika na wydarzeniu jest realizacja przez Administratora umowy, którą jest udział w wydarzeniu osoby nieletniej oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa, a podanie danych jest niezbędne do realizacji tej umowy.
 6. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych, biletowych i inne podmioty, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 8. Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w przypadku:
  • prowadzenia strony internetowej www.zmianakliamtu.eu do czasu wycofania zgody;wysyłki newslettera serwisu www.zmianaklimatu.eu: do czasu wycofania zgody;wysłania prośby o wpis na listę akredytacji: do 1 m-ca od zakończenia wydarzenia;wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy: do czasu wycofania zgody;udziału nieletniego uczestnika na wydarzeniu: do 6 lat od wydarzenia (okres przedawnienia roszczeń).
  Administrator może jednak wcześniej usunąć Twoje dane osobowe o ile uzna, że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.
 10. Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.
 11. Jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).