REGULAMIN KLUBU „ZMIANA KLIMATU”

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Klub „Zmiana Klimatu” (zwany dalej Obiektem) administrowany jest przez HOP SIUP SP. Z O. O. z siedzibą w BIałymstoku, ul. Warszawska 6.
 2. Obiekt przeznaczony jest do organizowania wydarzeń kulturalnych, niepodlegających zapisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) odnosi się do całego terenu Obiektu.
 4. Wejście na teren Obiektu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zapisów Regulaminu.

§ 2 Wstęp na teren Obiektu

 1. W przypadku wydarzeń biletowanych prawo wstępu na teren Obiektu udzielone zostaje wyłącznie osobom posiadającym ważny bilet wstępu lub inny
  dokument umożliwiający wstęp na wydarzenie.
 2. Wstęp na teren Obiektu mają wyłącznie osoby pełnoletnie z wyłączeniem wydarzeń, na które organizator ustali inne zasady wstępu.
 3. Ważność i użyteczność biletu jest regulowana generalnymi zasadami i warunkami zakupu biletu odpowiednimi dla organizatora wydarzeń.
 4. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Obiektu.

§ 3 Zasady bezpieczeństwa

 1. Służby porządkowe są uprawnione do odmowy wstępu lub usunięcia z terenu Obiektu osób, które nie przestrzegają zasad przewidzianych Regulaminem, w szczególności zasad bezpieczeństwa.
 2. Osoby wchodzące na teren Obiektu zobowiązane są poddać się kontroli dokumentów potwierdzających tożsamość.
 3. Służby porządkowe uprawnione są do przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób wchodzących na teren Obiektu.
 4. Na terenie Obiektu zainstalowany jest monitoring, osoby przebywające na jego terenie wyrażają zgodę na rejestrowanie wizerunku.
 5. Podczas trwania wydarzeń może być wykonywana fotorelacja. Biorąc udział w wydarzeniu zgadzasz się na utrwalenie swojego wizerunku oraz
  możliwość jego publikacji na stronie oraz w mediach społecznościowych organizatora. (art. 85 RODO w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych. )
 6. Osoby przebywające na terenie Obiektu zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, a w szczególności
  przestrzegać postanowień Regulaminu oraz regulaminu danej imprezy, a także podporządkowywać się poleceniom służby porządkowej.
 7. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Obiektu:
  a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
  b) materiałów wybuchowych;
  c) wyrobów pirotechnicznych;
  d) materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  e) napojów alkoholowych, z wyjątkiem tych zakupionych i spożywanych na terenie Obiektu;
  f) artykułów spożywczych, z wyjątkiem tych zakupionych i spożywanych na terenie Obiektu;
  g) szklanych przedmiotów;
  h) przedmiotów o dużych gabarytach;
  i) środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  j) statywów, monopodów lub teleskopowych wysięgników (tzw. selfie stick);
  k) lub jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
 8. Osobom przebywającym na terenie Obiektu zabrania się używania kominiarek lub stosowania innych form maskowania twarzy w celu uniemożliwienia
  identyfikacji przez służby porządkowe i policyjne.
 9. Na terenie Obiektu zakazuje się:
  a) wchodzenia w strefy nieprzeznaczone dla uczestników imprezy, w szczególności sceny, stanowiska realizacji dźwięku, zaplecza produkcyjnego, garderoby i zaplecza gastronomicznego.
  b) rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
  c) prowadzenia działalności zarobkowej, w tym sprzedaży, akwizycji, działalności reklamowej i promocyjnej oraz przeprowadzania zbiórek pienięż nych bez zgody organizatora imprezy;
  d) rozniecania ognia;
  e) wprowadzania zwierząt:
  g) blokowania dostępu do dróg ewakuacyjnych;
  h) niszczenia urządzeń, sprzętu, oznaczeń i tablic informacyjnych oraz nośników reklamowych znajdujących się na terenie Obiektu;
  i) wspinania się na elementy konstrukcyjne i architektoniczne;
  j) używania propagandy politycznej, haseł lub emblematów o treściach rasistowskich, ksenofobicznych, wrogich konstytucji demokratycznej czy
  demonstrowania radykalnych poglądów również poprzez gesty;
  k) wchodzenia na krzesła;
  l) siadania na balustradach;
  m) palenia tytoniu na terenie całego Obiektu
 10. Służby porządkowe uprawnione są do odmowy wstępu bądź usunięcia z terenu Obiektu osób, których zachowanie stwarza zagrożenie dla nich samych
  bądź innych. W szczególności osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.
 11. Zakazuję się wstępu na teren Obiektu osobom posiadającym zakaz wstępu ustanowiiny przez organizatora wydarzenia bądź zarządcę Obiektu.
 12. Zakazuje się urzywania , przestawiania oraz niszczenia elementów wystroju, urządzeń technicznych bądź innych przedmiotów nie będących przeznaczonych do użytku gości (w tym urządzeń będących elementami techniki scenicznej,

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Uczestnicy imprezy wchodzą na teren Obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zarządzający Obiektem nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
  przedmiotów i utratę zdrowia lub życia będące skutkiem działań osób trzecich.
 2. Odpowiedzialność zarządzającego Obiektem i osób przez niego zatrudnionych przy realizacji imprezy jest wyłączona od przypadków wywołanych z
  winy w/w osób lub z powodu rażącego niedostosowania się do obowiązujących przepisów.
 3. Osoby przebywające na terenie Obiektu ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich działań zgodnie z obowiązującymi ustawowo przepisami.
 4. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba, która tej szkody dokonała.
 5. Zarządzający Obiektem powinien zostać niezwłocznie powiadomiony o wszelkich wypadkach i szkodach materialnych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest udostępniony przy wejściu na teren Obiektu oraz na stronie internetowej Obiektu.
 2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie za każdym razem bez konieczności informowania, jakie są tego powody. Każdy nowy zapis regulaminu zastępuje po
  przednią wersję czyniąc ją tym samym nieważną.
 3. W przypadku znalezienia na terenie Obiektu przedmiotów należących do innych osób, należy je przekazać służbom porządkowym.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.      Klub „Zmiana Klimatu” (zwany dalej Obiektem) administrowany jest przez HOP SIUP SP. Z O. O.

2.      Obiekt przeznaczony jest do organizowania wydarzeń kulturalnych, niepodlegających zapisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

3.      Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) odnosi się do całego terenu Obiektu.

4.      Wejście na teren Obiektu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zapisów Regulaminu.

§ 2 Wstęp na teren Obiektu

1.      W przypadku wydarzeń biletowanych prawo wstępu na teren Obiektu udzielone zostaje wyłącznie osobom posiadającym ważny bilet wstępu lub inny dokument umożliwiający wstęp na wydarzenie.

2. Wstęp na teren Obiektu mają wyłącznie osoby pełnoletnie z wyłączeniem wydarzeń, na które organizator ustali inne zasady wstępu.

3.      Ważność i użyteczność biletu jest regulowana generalnymi zasadami i warunkami zakupu biletu odpowiednimi dla organizatora wydarzeń.

4.      Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Obiektu.

§ 3 Zasady bezpieczeństwa

1.     Służby porządkowe są uprawnione do odmowy wstępu lub usunięcia z terenu Obiektu osób, które nie przestrzegają zasad przewidzianych Regulaminem, w szczególności zasad bezpieczeństwa.

2.     Osoby wchodzące na teren Obiektu zobowiązane są poddać się kontroli dokumentów potwierdzających tożsamość.

3.     Służby porządkowe uprawnione są do przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób wchodzących na teren Obiektu.

4.      Na terenie Obiektu zainstalowany jest monitoring, osoby przebywające na jego terenie wyrażają zgodę na rejestrowanie wizerunku.

5. Podczas trwania wydarzeń może być wykonywana fotorelacja. Biorąc udział w wydarzeniu zgadzasz się na utrwalenie swojego wizerunku oraz możliwość jego publikacji na stronie oraz w mediach społecznościowych organizatora. (art. 85 RODO w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. )

5.      Osoby przebywające na terenie Obiektu zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz regulaminu danej imprezy, a także podporządkowywać się poleceniom  służby porządkowej.

6.      Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Obiektu:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
b) materiałów wybuchowych;
c) wyrobów pirotechnicznych;
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych;
e) napojów alkoholowych, z wyjątkiem tych zakupionych i spożywanych na terenie Obiektu;
f) artykułów spożywczych, z wyjątkiem tych zakupionych i spożywanych na terenie Obiektu;
g) szklanych przedmiotów;
h) przedmiotów o dużych gabarytach;
i) środków odurzających lub substancji psychotropowych;
j) statywów, monopodów lub teleskopowych wysięgników (tzw. selfie stick);
k) lub jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.

7.     Osobom przebywającym na terenie Obiektu zabrania się używania kominiarek lub stosowania innych form maskowania twarzy w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe i policyjne.

8.     Na terenie Obiektu zakazuje się:
a) wchodzenia w strefy nieprzeznaczone dla uczestników imprezy, w szczególności sceny, stanowiska realizacji dźwięku, zaplecza produkcyjnego, garderoby i zaplecza gastronomicznego.
b) rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
c) prowadzenia działalności zarobkowej, w tym sprzedaży, akwizycji, działalności reklamowej i promocyjnej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora imprezy;
d) rozniecania ognia;
e) wprowadzania zwierząt:
g) blokowania dostępu do dróg ewakuacyjnych;
h) niszczenia urządzeń, sprzętu, oznaczeń i tablic informacyjnych oraz nośników reklamowych znajdujących się na terenie Obiektu;
i) wspinania się na elementy konstrukcyjne i architektoniczne;
j) używania propagandy politycznej, haseł lub emblematów o treściach rasistowskich, ksenofobicznych, wrogich konstytucji demokratycznej czy demonstrowania radykalnych poglądów również poprzez gesty;
k) wchodzenia na krzesła;
l) siadania na balustradach;
m)    palenia tytoniu na terenie całego Obiektu

9.     Służby porządkowe uprawnione są do odmowy wstępu bądź usunięcia z terenu Obiektu osób, których zachowanie stwarza zagrożenie dla nich samych bądź innych. W szczególności osób  będących  pod widocznym wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.

10.  Zakazuję się wstępu na teren Obiektu osobom posiadającym zakaz wstępu wystawiony przez organizatora wydarzenia bądź zarządcę Obiektu.

§ 4 Odpowiedzialność

1.      Uczestnicy imprezy wchodzą na teren Obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zarządzający Obiektem nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów i utratę zdrowia lub życia będące skutkiem działań osób trzecich.

2.      Odpowiedzialność zarządzającego Obiektem i osób przez niego zatrudnionych przy realizacji imprezy jest wyłączona od przypadków wywołanych z winy w/w osób lub z powodu rażącego niedostosowania się do obowiązujących przepisów.

3.      Osoby przebywające na terenie Obiektu ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich działań zgodnie z obowiązującymi ustawowo przepisami.

4.      Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba, która tej szkody dokonała.

5.      Zarządzający Obiektem powinien zostać niezwłocznie powiadomiony o wszelkich wypadkach i szkodach materialnych.

§ 5 Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy regulamin jest udostępniony przy wejściu na teren Obiektu oraz na stronie internetowej Obiektu.

2.      Niniejszy regulamin może ulec zmianie za każdym razem bez konieczności informowania, jakie są tego powody. Każdy nowy zapis regulaminu zastępuje poprzednią wersję czyniąc ją tym samym nieważną.

3.      W przypadku znalezienia na terenie Obiektu przedmiotów należących do innych osób, należy  je przekazać służbom porządkowym.